Rövidítésgyűjtemény

abl: - casus ablativus - határozó eset
abl: abs. - ablativus absolutus
abl. qual. - ablativus qualitatis
acc: - casus accusativus - tárgyeset
acc: c: inf. - accusativus cum infinitivo
acc: Graec. - accusativus Graecus - görögös használatú tárgyeset
acc, resp.- accusativus respectivus v Graecus
act: - activum - cselekvő alak
adiect.- nomen adiectivum -melléknév adv: - adverbium - határozószó
agn: - agnomen, cognomen secundum - ragadványnév
alqm, alqd, alcis, alti, alqo, alqa- aliquem, aliquid, alicuius, alicui, aliquo, aliqua
card: - cardinale - tőszámnév Cat: = Catullus
Cic: = Cicero
cogn: - cognomen - megkülönböztető név, családnév
comp. - gradus comparativus - középfok
coni: - coniunctio - kötőszó
coniunct: - coniunctivus - kötőmód dat: - casusdativus - tulajdonító eset
defect. - nomendefectivum - hiányos ragozású szó
demin. - deminutivum - kicsinyített alak
dep. - verbumdeponens - álszenvedő ige
distr. - numerale distributivum - osztószámnév
etc. - etcetera - és a többi (stb.)
f: - feminini generis - nőnemű
frequent. - frequentativum - gyakorító alak
fut. - tempus futurum - jövő idő
gen: - casus genitivus - birtokos eset
gen. part. - genitivus partitivus
gen. poss. - genitivus possessivus
gen. qual. - genitivus qualitatis
gen. subi: - genitivus subiectivus
Gr. - verbum Graecum - görögös kifejezés, görög kölcsönszó
gramm. - verbum grammaticum - nyelvtani kifejezés
Hor. = Horatius
i: e. - időszámításunk előtt(i)
imper: - modus imperativus - parancsoló mód
impers: - impersonale - személytelen ige
incoh(at).- verbum incohativum -kezdő ige
ind: - indicativus - jelentő mód
indecl: - indeclinabile - nem ragozható
indef. - indefinite - határozatlanul
inf:- infinitivus -főnévi igenév
interi. - interiectio - indulatszó
interrog. - interrogative - kérdőleg
intr. - verbum intransitivum - tárgyatlan ige
i. sz. - időszámításunk szerint(i)
kül: - praecipue - különösen, főleg
l: - vide - lásd
Liv: = Livius
loc: - casus locativus - helyhatározó eset
Lucr. = Lucretius
m.- masculini generis -hímnemű
milit: - verbum militare - katonai kifejezés
n. - neutrius generis - semleges nemű
nomen gent: - nomen gentile - nemzetségnév
nom. - casus nominativus - alanyeset
ord. - ordinale - sorszámnév
Ovid.= Ovidius
part. - participium - melléknévi igenév
pass. - passivum - szenvedő alak
pert. - perfectum - befejezett
periphr. - periphrasis - körülírás
phil. - verbum philosophum - bölcseleti kifejezés
pl. - e. g - például
Plaut.= Plautus
Plin:= ifj. Plinius
Plur: - numerus pluralis - többes szám
plur. t. - plurale tantum - csak többes számú
poet. - verbum poeticum - költői kifejezés
polit. - verbum politicum - politikai kifejezés
praen. - praenomen - előnév, keresztnév
praep. - pra epositio - elöljáró szó
praes. - tempus praesens - jelen idő
praet. - tempus praeteritum - múlt idő
pron. - pronomen - névmás
pron. dem.- pronomen demonstrativum -mutató névmás
pron. det. - pronomen determinativum - meghatározó névmás
pron. indef: - pronomen indefinitum - határozatlan névmás
pron. interrog.- pronomen interrogativum -kérdő névmás
pron, pers. - pronomen personale - személyes névmás
pron. poss. - pronomen possessivum - bortokos névmás
pron. reflex. - pronomen reflexivum - visszaható névmás
pron: relat. - pronomen relativum - vonatkozó névmás
prov. - proverbium - közmondás
refl: - reflexivum - visszaható alak
relat. - relative - vonatkozó értelemben
rhet: - verbum rhetoricum - szónoki kifejezés
Sallust:= Sallustius
sc: - scilicet - tudniillik
Sing:- numerus singularis - egyes szám
subst: - substantivum - főnév
superl:- gradus superlativus -felső fok
Tac:= Tacitus
tkp: - ad verbum - szószerint, tulajdonképpen
tr:- verbum transitivum -tárgyas ige
transl: - translatus - átvitt értelemben
v - vel - vagy
verb, anom: - verbum anomalum - rendhagyó ige
verb: defect: - verbum defectivum - hiányos ige
Verg:= Vergilius
vhol, vhová, vki, vmi stb. valahol, valahová, valaki, valami stb.:
voc: - casus vocativus - megszólító eset
Igénél 1 = (act.) are, avi, atus ; (pass.) ari, atus sum
2 = (act.) ere ; (pass.) eri
3 = (act.) ere ; (pass.) i
4 = (act.) ire, ivi, itus; (pass.) iri, itus sum
Melléknévnél 3 = us, a; um